Využití darů

Záchrana Pavlova domova

Stanovisko o stavu řízení ohledně vypořádání společného jmění manželů (dále jen „SJM“)

Mezi účastníky řízení je stále shoda v tom, že vypořádají SJM tak, že předmětný byt nabude do vlastnictví pan Pavel Palkovič a vyplatí žalobci částku 570.000,- Kč.

Předmětné finanční prostředky (570.000,- Kč) pocházející z benefiční sbírky DomovProPavla vybrané pod záštitou Konta Bariéry (dále jen „nadace“), jsou spravovány na účtu KB. Pro vyplacení předmětné částky má nadace ale přísné podmínky vyžadující v této věci soudní rozhodnutí.

Nyní všechny strany pracují na finálním znění Dohody o vypořádání SJM tak, aby vyhovovala všem stranám a Konto Bariéry tak mohlo předmětné finanční prostředky žalobci uvolnit.

Pokud se všechny strany dohodnou na znění, bude tato dohoda předložena soudu ke schválení.

Aktualizováno 22.1.2019

Přechod na nové www stránky

Benefiční projekt  www.domovpropavla.cz, který byl primárně založen na záchranu Pavlova domova již splnil svou úlohu. Protože se organizátoři akce již dále na této charitativní podpoře Pavla nemohou naplno podílet, jejich úlohu přebírá Pavlův otec.

Pavlův otec, Pavel Palkovič starší, proto na sebe přebírá správu jak webu, tak i Facebookových  stránek.

Činnost webových stránek www.domovpropavla.cz bude k  červnu 2019 ukončena. Pod správou otce je už nyní vytvořen nový web www.pavluv-pribeh.webnode.cz, kde budou prezentovány Pavlovy pokroky v léčbě a veškeré aktuality spojené a jeho stavem.

Aktualizováno 10.12.2018

Ukončení sbírky

Dne 2.11 2018 byla dále pro Pavla úspěšně ukončena sbírka u Konta Bariéry. Všem, kteří Pavlovi pomohli děkujeme! Během několika týdnů, díky mnoha dobrým lidem se podařila nashromáždit částka, která předčila všechna naše očekávání. Veškeré finance budou použity pro Pavla, na záchranu jeho domova a ke zlepšení kvality jeho života.

Moc si Vaší pomoci i podpory vážíme.

Děkujeme
H.Fialová, J.Duda

Aktualizováno 2.11.2018

přidáno 30.10.2018

Fotografie z koncertu

přidáno 30.10.2018

Reportáž české televize

Poděkování

Naše hluboké poděkování zde patří všem lidem, jež Pavla finančně podpořili. Tento dík patří již bezmála 2 tisícům přispěvatelů, kteří se, ať koupí vstupenky na koncert nebo darem prostřednictvím webu Konta Bariéry, podíleli na záchraně Pavlova domova. Ano, teď již můžeme s jistotou říci, že se jim domov povedlo zachránit. Otec se synem mohou zůstat spolu …

V první řadě děkujeme vedení města Ostravy, panu primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi MBA a panu Ing. Zbyňkovi Pražákovi PhD., kteří nám pomohli nalézt způsob jakou formou Pavlovi pomoci a také naši činnost finančně podpořili. Dále děkujeme vedení města Opavy, panu primátorovi Ing. Radimovi Křupalovi, paní Mgr. Silvii Vltavské a náměstkům hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a sociální odbor panu Mgr. Lukáši Curylovi a panu Jiřímu Navrátilovi MBA z Krajského úřadu.

Za kouzelné místo, Katedrálu Božského Spasitele, kde byl koncert uskutečněn, vděčíme Ostravsko-opavské diecézi a zvláště pak pomocnému biskupovi  Mons. Martinu Davidovi a faráři Mons. Janu Plačkovi.
Obdivuhodnou nadační pomoc odvedlo Konto Bariéry paní Boženy Jirků a rádi bychom se za jejich práci poklonili před paní provozní ředitelkou Ing. Gabrielou Švagrovou a paní Ivanou Růžičkovou.

Zvláštní poděkování patří také Ochrannému svazu autorských práv, který pro benefici laskavě poskytl bezúplatnou licenci, čímž Pavlovi ušetřil významnou část z vybraných prostředků.

Dopravu veškerého materiálu do katedrály zajišťovaly RCS Brno-radiostanice.cz, a.s pana Jana Maršálka a firmě Petr Neumann, děkujeme. Za zapůjčení i montáž pódia vděčíme technickému týmu pana Radima Duraje.

Rádi bychom zde poděkovali za spolupráci i našemu nejbližšímu týmu, který se denně účastnil organizačních příprav koncertu. Jmenovitě paní Daniele Šolcové (fyzioterapeutka FNO), paní Barboře Chramostové (vedoucí produkce operety/muzikálu NDM ) a violoncellistce paní Iloně Kučerové (členka operního orchestru NDM).

Dík též patří panu Jiřímu Fialovi a všem, kteří zajišťovali organizaci koncertu stejně jako transport i nakládku všech 350 zapůjčených židlí.

Za krásné fotografie vděčíme panu Martinu Strakovi a paní Libuši Zabralové.

Obrovskou poklonu skládáme nadstandardně talentovanému panu dirigentovi Jakubovi Žídkovi a všem jeho muzikantům, stejně tak i za mistrovské nazvučení katedrály panu Jiřímu Topolovi Novotnému.

Dále chceme poděkovat lidem, kteří věnovali svůj um, čas i energii po umělecké stránce – a že jich nebylo málo. Paní Monice Absolonové, která spolu s panem Tomášem Savkou účinkovala ve spotu a panu kameramanovi Michalu Niepřejovi, který s nimi v Praze spot natočil.

Děkujeme všem bezmála 2000 lidem, kteří Pavlíkovi pomohli !!!

Za ostravskou část spotu panu režisérovi Januszovi Klimszovi, pánům kameramanům Patrikovi Hoznauerovi a Ondřeji Smékalovi, panu Marku Roncovi za zvuk a konečně panu Jaromíru Vaškovi za jeho střih. Další velké díky patří paní Dáji Roncové, která všechny tyto báječné lidi poprosila o pomoc.

Paní MgA. Gabriele Petrákové, šéfce souboru opereta/muzikál NDM, děkujeme za propagaci koncertu na webových stránkách Národního divadla moravskoslezského a také za podporu další podporu celé akce a účinkujících zpěváků. Panu Michaelu Prostějovskému za komunikaci a dojednání podmínek s OSA.

Za skvěle zpracovanou medializaci příběhu vděčíme panu RNDr. Samuelovi Caltíkovi Ph.D. a panu Mgr. Michalovi MíčkoviEDU partners, kteří svým empatickým zpracováním webu www.domovpropavla.cz představili citlivě Pavlův příběh široké veřejnosti. Krásnou grafiku plakátů vytvořil pan Patrik Pustka z JP Graphic. Za textové úpravy vděčíme paní Lence Zagorové a paní Ing. Ireně Šaškové. Audio podporu Pavlova příběhu na rozhlasové stanici Rádio Kiss zajistila telekomunikační skupina Havel internet s.r.o, pana Ing. Pavla Halfara, za přispění paní Bc. Dany Šebestové.

Na finálním obrovském úspěchu benefice měl lví podíl Ostravský informační servis, díky kterému se všech 900 vstupenek na koncert pro Pavla bezezbytku vyprodalo. Za tuto práci děkujeme paní Bc. Haně Smolíkové a panu Mgr. Janu Šemberovi.

Nakonec musíme vyzdvihnout neskutečně krásné pěvecké výkony slečny Martiny Šnytové a pánů Lukáše Adama, Juraje Čiernika, Tomáše Savky a Lukáše Vlčka. Děkujeme, byli jste vynikající!

Chceme také podpořit mladou, velice talentovanou skupinu Naděje, www.skupinanadeje.cz, která 9.12.2018 v Opavském divadle chystá druhý benefiční koncert směřovaný na další pomoc pro Pavla.

Děkujeme za Váš zájem, pomoc a hlavně lidskost!

Vaši
Hana Fialová, sólistka národního divadla Moravskoslezského
Jiří Duda, lékař OPRIP-u, KDL, FN Ostrava

přidáno 31.10.2018

Recenze internetového deníku Ostravan

Milan Bátor, Libuše Zabralová

benefice Domov pro Pavla

Chci o Pavlovi vědět víc